Alkumuodollisuuksien jälkeen palataan viimeksi palautettuun LSHJ:n aiesopimukseen. Se esitetään hyväksyttäväksi. Huomenna on Viikaisten auditoriossa klo 16.00 asiasta keskustelu tilaisuus. Kartoittajaksi oli 2 hakijaa. Esitetään Joni Lindroos valittavaksi.

Tarkastus ltk kiinnittää huomiota lausunnossa useisiin asioihin. Talousarviossa on suuria ylityksiä. Investointeja on toteutettu vähän. Siivosten säätiöstä on paljon lausuttavaa. Kh:n päätöksiä on merkitty salaisiksi ilman perusteita. Eräitä viranhaltija päätöksiä on tehty heikoin perustein. Siivosten esineistöä on siirretty Kalantitaloon ilman päätöksiä. Vakuutuksista ei ole tietoa. Kalantitalo on merkitty luetteloon niiden kiintaistöjen kanssa joista voitaisiin luopua. Talolle oli jo ostaja hintaan 214 000€, käyttökustannukset ovat 16 000€ vuodessa ja korjauksiin tarvitaan 810 000€.

Hinku kuntaa arvostellaan. Strategia ei ole toteutunut väestö tavoitteen mukaisesti vaan väkimäärä on laskeva. Ratkaisu tk:n kiinteistöstä on tekemättä. Kaupungin talous arvioidaan jäävän alijäämäiseksi 4,7milj/€. Alla lausunto Aaltosen ja minu tekemään aloitteeseen sihy-hankkeen uudelleen arvioinnista.

 

 

Koulujen kunto

 

Pohitullin koulun kuntoarvio on laadittu RKM Group Oy:n toimesta 2016. Kohteen bruttoala on 8620 m2 ja tilavuus 36790 m3. Koulu on rakennettu v. 1974. Sitä on laajennettu v. 1981. Keittiö- ja ruokailutilat on laajennettu ja peruskorjattu v. 2010. Kohteen kuntoluokka on ollut kokonaisuutena KL3 eli tyydyttävä. Tekninen nykyarvo tehdyin korjauksin on vuonna 2019 0,40 eli välttävä. Peruskorjaustarve alkaa muodostua, kun tekninen nykyarvo on alle 0,60. Kymmenen vuoden PTS:n mukaiset korjauskustannukset ovat 1,76 milj.€.

 

 

Viikaisten koulun kuntoarvio on laadittu Pöyry Oy:n toimesta 2014. Kohteen huoneistoala on 8450 m2 ja tilavuus 36199 m3. Koulu on rakennettu v.1958. Sitä on laajennettu 1980. Peruskorjaus on tehty 1979-1980. Keittiö- ja ruokailutilat on laajennettu ja peruskorjattu v. 2011. Koulu on rakenteiltaan tyydyttävässä ja LVI-varusteiltaan välttävässä /tyydyttävässä kunnossa. Tekninen nykyarvo on vuonna 2019 0,38 eli välttävä. Kuntoluokka KL 1/2. Peruskorjaustarve alkaa muodostua, kun tekninen nykyarvo on alle 0,60. PTS:n mukaiset korjauskustannukset kolmelle vuodelle ovat 6,77 milj.€.

 

Peruskorjaus / uudisrakentaminen

Uimahalli ja koulut

Uimahallista on laadittu hankesuunnitelma vuonna 2015. Hankesuunnitelman pohjalta on laadittu kustannusarviot kolmelle eri vaihtoehdolle. Nykyisen peruskorjaus, peruskorjaus / laajennus ja uudisrakentaminen. Nykyisen peruskorjaus olisi maksanut 8,7 milj.€. Peruskorjaus ja laajennus 10,5 milj.€. Uudisrakentaminen 11,4 milj.€. Kaupunginvaltuusto päätyi uudisrakentamiseen kokouksessaan 27.3.2017.

 

NL-Rakennuslaskenta Oy on laatinut kustannusarviot (2017) koulujen eri vaihtoehdoista arkkitehtitoimisto Sigge Oy:n suunnitelmien pohjalta. Näiden laskemien pohjalta kaupunginvaltuusto päätyi uudisrakentamisvaihtoehtoon

kokouksessaan 27.3.2017.

 

1. Viikaisten ja Pohitullin nykyisten koulurakennusten perusparantaminen:

kustannusarvio 24.183.000 €. Kiinteistön vuotuisiksi ylläpitokustannuksiksi on arvioitu 703.546 €/v.

 

2. Viikaisten koulun perusparantaminen ja osin uudisrakentaminen, Pohitullin koulun purkaminen ja Pohitullin ja Viikaisten koulujen väliin rakennettava uusi alakoulu: kustannusarvio 28.800.000 €. Kiinteistön vuotuisiksi ylläpitokustannuksiksi on arvioitu 871.546 €/v.

 

3. Uusi yhtenäiskoulu kokonaan uudisrakennuksena (Viikaisten ja Pohitullin koulut puretaan): kustannusarvio 21.351.000 €. Kiinteistön vuotuisiksi ylläpitokustannuksiksi on arvioitu 643.451 €/v.

 

Uudenkaupungin kaupunki on teettänyt useita selvityksiä ja laskelmia Viikaistenmäen koulukiinteistöjen ja uimahallin korjaus- ja uudisrakentamisen kustannuksista. Lisäksi on selvitetty uuden monitoimihallin rakentamista ja sen kustannuksia. Selvitysten perusteella uudisrakentaminen on todettu peruskorjausta edullisemmaksi vaihtoehdoksi.

 

Valtuuston päätökset:

27.3.2017

 

Kaupunginvaltuusto päättää, että Uudenkaupungin uimahalli toteutetaan uudisrakennuksena. Kuntoarvioiden ja kuntotutkimusten perusteella tehdyt laskelmat (A-Insinöörit Oy) päätyivät hallin peruskorjauksen ja laajennuksen kustannukseksi 10,5 miljoonaa euroa. Vastaavan kokoisen uuden uimahallin uudisrakentamiskustannukseksi saatiin 12,7 miljoonaa euroa.

 

27.3.2017

 

Uudenkaupungin yhtenäiskoulun ratkaisuvaihtoehdoksi valitaan valtaosin uudisrakentamisvaihtoehto ja vanhojen Pohitullin ja Viikaisten koulun purkaminen.

 

 

Uusi yhtenäiskoulu kokonaan uudisrakennuksena (Viikaisten ja Pohitullin koulut puretaan): kustannusarvio 21.351.000 €. Kiinteistön vuotuisiksi ylläpitokustannuksiksi on arvioitu 643.451 €/v.

 

30.10.2017

 

Valtuusto päättää, että rakennetaan uusi yhtenäiskoulu/monitoimitalo Viikaisten-Pohitullinmäelle nykyisen palloiluhallin ja keskuskeittiön yhteyteen. Rakennuksessa toimivat yhtenäiskoulu, lukio, oppilashuolto ja musiikkiopisto sekä kansalaisopisto tarvittavin osin. Tilat suunnitellaan joustavasti muunneltaviksi ja monitoimisiksi, myös esimerkiksi nuorisotoimen ja erilaisten kansalaistoiminnan käyttöön. Päiväkodin ja kirjaston tilojen rakentamisesta yhtenäiskoulun/ monitoimitalon yhteyteen tehdään erillinen selvitys.

 

 

Rakennetaan uusi uimahalli ja monitoimihalli yhtenä kokonaisuutena yhtenäiskoulun/monitoimitalon yhteyteen tai lähialueelle. Rakentamispaikka päätetään erikseen suunnittelun edetessä.

 

Yhtenäiskoulun/monitoimitalon, uimahallin ja monitoimihallin rakentaminen toteutetaan elinkaarimallin mukaisesti.

 

Kustannuksista ei päätetty, mutta esittelytekstistä voidaan ajatella, että kaupunginvaltuusto varautui seuraaviin kustannuksiin:

yht. 34.051.000 € eli monitoimihallin kanssa 39.200.000 €.

 

Maakuntamuseon lausunto Viikaisten koulun säilyttämisestä

Kaupunkisuunnittelu on pyytänyt Varsinais-Suomen maakuntamuseolta lausuntoa Uudenkaupungin Sivistys- ja hyvinvointikeskuksen alueen asemakaavamuutoksesta koskien osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa. Lausunnossa todetaan, että Osallistumis- ja arviointiselostuksen mukaan asemakaavamuutoksen tavoitteena on muuttaa asemakaavaa siten, että se mahdollistaa valtuuston päättämien toimintojen sijoittumisen alueelle. Kaava-alueelle sijoitetaan uusi yhtenäiskoulu, lukio, päiväkoti, monitoimihalli sekä uimahalli. Alueelle sijoittuu myös kansalaisopiston- ja musiikkiopiston, nuorisotoimen sekä kirjaston tiloja. Alueelta on päätetty purkaa vanhat koulurakennukset (Viikaisten koulu ja Pohitullin koulu) sekä uimahalli. Lausunnossa todetaan, että mikäli Viikaisten koulu ja Pohitullin koulu sekä uimahalli halutaan purkaa, tulee kaava-aineistoon liittää riittävät perustelut purkamiselle.

Lausunnossa todetaan, että aineistosta ei käy ilmi, miksi kaupunki on päättänyt purkaa kyseiset rakennukset. Varsinais-Suomen maakuntamuseo toteaa lausuntonaan, että se ei pidä olemassa olevien, toimivien rakennusten purkamista perusteena suunnitellulle kaavamuutokselle. Ensisijaisesti tulee tutkia nykyisten rakennusten hyödyntämistä tavoitelluissa uusissa toiminnoissa. Riippumatta siitä mihin lopputulokseen kaavoituksessa päädytään, tulee rakennuksista tehdä inventointia laajemmat rakennushistorialliset selvitykset liitettäväksi kaava-aineistoon.

Kaupunkisuunnittelu on teettänyt inventoinnit rakennuksista. Kaavaan liittyvässä viranomaisneuvottelussa keskustellaan selvitysten riittävyydestä.

Lausuntojen pyytäminen on normaalia kaavoitusprosessia ja lausunnot tuodaan aina esille, kun kaavaa käsitellään. Kaavaluonnos ei ole vielä ollut käsittelyssä.

 

Uudet palvelut

 

12.6.2018

Kaupunginvaltuusto päättää, että

- pääkirjasto säilyy nykyisellä paikalla

- pääkirjasto peruskorjataan kirjaston tulevaisuuden tarpeita vastaavaksi

- uuteen sivistys- ja hyvinvointikeskukseen suunnitellaan ja rakennetaan digitaalinen omatoimikirjasto.

 

29.10.2018

Kaupunginvaltuusto päättää, että sivistys- ja hyvinvointikeskuksen yhteyteen rakennetaan päiväkotiyksikkö.

 

28.01.2019

Kaupunginvaltuusto päättää, että Uudenkaupungin sivistys- ja hyvinvointikeskukseen rakennetaan viiden kotialueen päiväkoti, jonka suunnitteluperuste on 87 paikkaa. Suunnittelussa otetaan huomioon varaus päiväkotitilojen laajentamiseen tarvittaessa.

 

Kustannukset

Kaupunginvaltuusto ei ole vielä päättänyt rahoituksesta.

 

Kaupunginvaltuusto kokouksessaan 30.10.2017 päätti hankkeesta, mutta ei tehnyt päätöstä kustannuksista.

Kustannuksista ei päätetty, mutta esittelytekstistä voidaan ajatella, että kaupunginvaltuusto varautui seuraaviin kustannuksiin:

yht. 34.051.000 € eli monitoimihallin kanssa 39.20. 000 €.

 

Talousarvio kokouksessaan 10.12.2018 kaupunginvaltuusto.

päätti varata taloussuunnitelmaan uimahallin- ja liikuntatilojenrakentamiseen 20 300 000€ ja oppimistilojen, päiväkodin ym. tiloihin 25 400 000€ eli yhteensä 45,7 milj.€.

 

Kustannuksista on laadittu kustannusarvioita, mutta todelliset kustannukset rakentamisesta ja palvelusopimuksesta saadaan vasta tarjouspyyntövaiheen jälkeen.

 

Ympäristöystävällisyys / hiilijalanjälki

 

Hiilijalanjäljen tarkastelu on vain osa vihreän rakentamisen kokonaisuutta. Energiatehokkuus tulee olemaan parempi uusissa rakennuksissa. Samoin laajempaa uusiutuvien energialähteiden palettia päästään uudessa ratkaisussa hyödyntämään. Mahdollisesti voidaan hyödyntää myös olemassa olevien viereisten rakennusten hukkaenergioita ja muita mahdollisia innovaatioita. Suunnittelu on tältä osin kesken ja palveluntuottajien työhön kuuluva asia. Hiilijalanjäljen osalta materiaalin kulumisen osalta vanhan säilyttäminen on usein parempi ratkaisu, mutta myös peruskorjauksessa materiaalia tarvitaan riippuen peruskorjauksen laajuudesta.

 

Elinkaarimallin piirissä olevat rakennukset / tilat

Kaupunki on ollut tietoinen, että on olemassa riski siitä, että palveluntarjoaja ei ota vastuulleen vanhoja olemassa olevia tiloja.

 

Kaupunginvaltuusto on päättänyt kokouksessaan 15.4.2019, että SiHy -keskuksen suunnittelussa luovutaan nykyisen keskuskeittiön ehdottomasta säilyttämisvaatimuksesta. Laadittujen suunnitelmien pohjalta keskuskeittiön lopullisesta sijoituksesta päätetään myöhemmin neuvottelumenettelyn aikana.

 

Purkukulut ja väistötilat

Purkukulut on arvioitu. Laskelmia purusta on tehty ainakin kahdessa vaiheessa NL-Rakennuslaskennan laskelmat 23.2.2017 summa 1.184.000 € ja myöhemmin A-insinöörit Oy:n laskelmat 3.11.2018 summa 1.400.000 €.

Väistötilaselvitykset kustannuksineen ovat käynnissä.

Väistötilojen osalta suunnittelu on ollut käynnissä jo keväästä 2019 lähtien. Väistötiloja etsitään erityisesti olemassa olevista kiinteistöistä.

 

Uimahalli elinkaarihankkeena

Vuonna 2003 valmistunut Espoon Kaivomestarin uimahalli (Keski-Espoon uimahalli) on Suomessa ensimmäinen elinkaarihankkeena toteutettu uimahalli. Parhaillaan ollaan rakentamassa elinkaarihankkeena Kuopion uimahallia, jonka on arvoitu valmistuvan vuonna 2020. Tilaaja Kuopiossa käyttää po. mallista "palvelutuottajan laajennetun vastuun hankemalli" - käsitettä elinkaarihanke- käsitteen rinnalla. Tällä viitataan siihen, että käyttäjävastuiden määrittely on haasteellisempaa elinkaarihankkeena uimahallin kohdalla kuin esimerkiksi koulun rakennushankkeessa. Muita uimahallihankkeita ei toistaiseksi ole Suomessa toteutettu elinkaarimallilla.

 

Valtionavustuksen saaminen uimahallin ja sisäliikuntahallin rakentamiseen

Opetus- ja kulttuuriministeriö hyväksyy vuosittain liikuntapaikkojen perustamishankkeiden rahoitussuunnitelman kattamaan seuraavat neljä vuotta. Rahoitussuunnitelma on pohjana opetus- ja kulttuuriministeriön myöntäessä valtionavustuksia liikuntapaikkojen perustamishankkeisiin. Opetus- ja kulttuuriministeriö päättää vuosittain myös avustettavista kohteista hakemusten perusteella.

Uudenkaupungin kaupunki on tehnyt joulukuussa 2017 esityksen opetus- ja kulttuuriministeriön liikuntapaikkojen perustamishankkeiden rahoitussuunnitelmaan. Esitys on koskenut uuden uimahallin ja uuden ison sisäliikuntahallin rakentamista. Tilat on suunniteltu rakennettavan vuosina 2021-2022. Po. uusien liikuntatilojen rakentamisen kustannusarvio on 20.300.000 euroa.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on vahvistanut 15.11.2018 liikuntapaikkojen perustamishankkeiden rahoitussuunnitelman vuosille 2019-2022. Uudenkaupungin uusi uimahalli ja uusi sisäliikuntahalli ovat opetus- ja kulttuuriministeriön rahoitussuunnitelmassa vuodelle 2021.

Opetus- ja kulttuuriministeriö päättää rahoitussuunnitelmasta vuosittain eli jälleen loppuvuodesta 2019. Uudenkaupungin kaupunki on tehnyt - kuten määräysten mukaan tulee tehdä - myös joulukuussa 2018 OKM:lle liikuntapaikkarakentamisen rahoitussuunnitelmaesityksen. Ennustettavissa onkin, että Uudenkaupungin kaupungin uudet uimahalli ja sisäliikuntahalli ovat opetus- ja kulttuuriministeriön rahoitussuunnitelmassa vuosille 2020-2023.

Uudenkaupungin kaupunki voi hakea vuonna 2020 valtionavustusta - nyt kun Uudenkaupungin investoinnit ovat OKM:n rahoitussuunnitelmassa - uimahallin ja sisäliikuntahallin rakentamiseen vuodelle 2021.

Uimahalli ja iso sisäliikuntahalli tullaan todennäköisesti rakentamaan Uudenkaupungin kaupungin omaan taseeseen (taselaina). Hallit tulevat tällöin Uudenkaupungin kaupungin omistukseen. Kaupunki myös omistaa alueen, johon po. uudet liikuntatilat tulevat ja hallitsee aluetta. Uudenkaupungin uimahallin ja sisäliikuntahallin rakentamisen kustannukset myös eritellään omaksi kokonaisuudekseen.

Jotta kunta voi saada valtionavustusta liikuntapaikan rakentamiseen elinkaarihankkeena, tulee hankeen toteutua kunnan omaan taseeseen. Ja tämä periaate toteutuu - tai on ainakin mahdollista toteutua - Uudenkaupungin uimahallin ja sisäliikuntahallin rakentamisessa. Uudenkaupungin kaupungin on näin ollen mahdollista saada valtionavustusta uimahallin ja sisäliikuntahallin rakentamiseen.

Valtionavustusta voidaan myöntää taselainalla rahoitettuihin liikuntapaikkojen perustamishankkeisiin, mutta leasingrahoituksella rahoitettuihin hankkeisiin avustusta ei myönnetä.

Elinkaarimalli ei sinänsä estä valtionavustuksen saamista, mikäli toimitaan edellä kuvatusti.

Hankkeen rahoitus

Hankeen oppilasennustetta ei ole mitoitettu kaupungin strategian asukasmäärätavoitteen perusteella. Talouslaskelmissa asukasmääränä on käytetty Tilastokeskuksen ennusteita (asukasmäärä laskee) tai varovaista väestönkasvua (asukasmäärä 15 800-16 100). Verotuloennusteet perustuvat näihin asukasmääriin. Menojen ja tulojen muutosprosentit perustuvat valtakunnallisiin ennusteisiin.

Talouslaskelmia ovat kaupungille tehneet eri näkökulmista alan parhaat asiantuntijat Suomessa: Inspira Oy (Kuntarahoitus Oy:n tytäryhtiö), Perlacon Oy (Suomen johtavia kuntatalouden asiantuntijoita, jota käyttävät mm. VM ja monet kunnat ja kaupungit) ja KPMG Oy Ab (kansainvälinen konsulttiyhtiö, joka tarjoaa mm. tilintarkastus- ja neuvontapalveluja).

Tehdyt taloudelliset kantokykylaskelmat

 

 

1. Inspira Oy:n skenaariotarkastelu (2016 ja 2017 laskelmien pohjalta; esitelty eri tilaisuuksissa)

 

- selvityksessä on vertailtu uudisrakentamisen ja peruskorjauksen kustannuksia, hankkeen toteuttamista elinkaarimallilla tai perinteisellä mallilla sekä sen rahoittamista taselainalla tai leasingrahoituksella

 

- selvityksessä on esitetty, miten eri vaihtoehdot näkyvät kaupungin tulos- ja rahoituslaskelmassa

 

 

2. Kaupungin oma tarkastelu (kaupunginvaltuuston talousseminaari syksy 2017)

 

perustuu VM:n kunnan talouden suunnittelukehikkoon
- maakuntien oletettiin aloittavan toimintansa vuoden 2021 alussa
- laskelmat perustuivat varovaiseen väestönkasvuun
- laskelmissa investoinnit oli rahoitettu taselainalla

 

3. Perlacon Oy /painelaskelma syksy 2018 (talousseminaari syksy 2018)

 

- laaja selvitys muuttoliikkeen vaikutuksesta kaupungin talouteen
- maakuntien oletettiin aloittavan toimintansa vuoden 2021 alussa
- laskelmat perustuivat varovaiseen väestönkasvuun
- investoinnit rahoitetaan taselainalla

- painelaskelmassa oli mukana kriisikuntatarkastelu

 

 

4. KPMG Oy AB/kaupunki ja kaupunkikonserni (kooste talousseminaari kevät 2019)

 

- Vuosien 2019-2021 talousluvut perustuvat kaupungin omaan talousarvioon muutoin paitsi lainakannan, korkokulujen ja poistojen osalta

 

- Nykyisten rakennusten purku tapahtuu vuonna 2020 ja kustannusten on oletettu olevan yhteensä 1,18 MEUR

 

- Investointimenot perustuvat Uudenkaupungin omiin arvioihin vuosille 2019-2027

 

- Kunnan talousarviossa on käytetty taselainaa sihy-hankkeen rahoittamiseksi

 

Loppupäätelmät kaikissa vaihtoehdoissa

- Kaikissa vaihtoehdoissa ja kaikissa laskelmissa kaupungin talous kiristyy ja taloudelliset riskit ovat merkittävät

- Kaupungin tuloslaskelmavaikutteiset kustannukset nousevat 2-3 M€ euroa vuodessa; 3M€ sis. monitoimihallin

Verotus

 

- Yhden tuloveroprosentin vaikutus on noin 2,8 M€

- Lisäkustannukset vastaava 0,75- 1,00 tuloveroprosentin tuottoa

 

Rahoitus ja tunnusluvut

 

- Taselainavaihtoehdossa korkomenot ja poistot kasvavat ja leasingrahoitus-vaihtoehdossa leasingvuokrat kasvavat

- Lainakanta tai leasingvastuut kasvavat

- Kriisikuntamenettelyn kriteerit eivät täyty

 

Muut oletukset

 

- Leasing- ja yhdistelmäskenaarioissa on hyödynnetty KPMG:n aiemmin Uudellekaupungille tekemiä laskelmia

- Talousluvut vuosille 2022-2027 perustuvat Valtiovarainministeriön arvioimiin kasvuprosentteihin; soteuudistuksen on kuitenkin oletettu siirtyvän vuodelle 2024

- Bruttorahoitustarpeen kattamiseen käytetään vuosittain maksimissaan 10% rahavaroista

- Poistot vuodesta 2019 lähtien ovat laskennalliset ja perustuvat uusien investointien osalta 25 vuoden poistoaikaan

 

Talouslaskelmissa ovat mukana sekä hankkeiden pääomakulut että käyttökustannukset ja lainamäärän kehitys.

Laskelmissa on otettu huomioon, että Viikaistenmäen vanhat koulukiinteistöt ja uimahalli puretaan ja niiden kustannukset poistuvat, mutta monitoimihalli on kaupungille uusi kustannuserä.

Neuvottelut ja keskustelut eri rahoitusvaihtoehdoista (taselaina / leasingrahoitus/ näiden yhdistelmä) jatkuvat samoin eri korkosuojausvaihtoehtojen arviointi.

 

Päätökset

 

 

27.3.2017

Uudenkaupungin yhtenäiskoulun ratkaisuvaihtoehdoksi valitaan valtaosin uudisrakentamisvaihtoehto ja vanhojen Pohitullin ja Viikaisten koulun purkaminen.

 

Uusi yhtenäiskoulu kokonaan uudisrakennuksena (Viikaisten ja Pohitullin koulut puretaan):

kustannusarvio 21.351.000 €. Kiinteistön vuotuisiksi ylläpitokustannuksiksi on arvioitu 643.451 €/v.

 

27.3.2017

Kaupunginvaltuusto päättää, että Uudenkaupungin uimahalli toteutetaan uudisrakennuksena. Kuntoarvioiden ja kuntotutkimusten perusteella tehdyt laskelmat (A-Insinöörit Oy) päätyivät hallin peruskorjauksen ja laajennuksen kustannukseksi 10,5 miljoonaa euroa. Vastaavan kokoisen uuden uimahallin

uudisrakentamiskustannukseksi saatiin 12,7 miljoonaa euroa.

 

30.10.2017

Valtuusto päättää, että rakennetaan uusi yhtenäiskoulu/monitoimitalo Viikaisten-Pohitullinmäelle nykyisen palloiluhallin ja keskuskeittiön yhteyteen. Rakennuksessa toimivat yhtenäiskoulu, lukio, oppilashuolto ja musiikkiopisto sekä kansalaisopisto tarvittavin osin. Tilat suunnitellaan joustavasti muunneltaviksi ja monitoimisiksi, myös esimerkiksi nuorisotoimen ja erilaisten kansalaistoiminnan käyttöön. Päiväkodin ja kirjaston tilojen rakentamisesta yhtenäiskoulun/monitoimitalon yhteyteen tehdään erillinen selvitys. Rakennetaan uusi uimahalli ja monitoimihalli yhtenä kokonaisuutena yhtenäiskoulun/ monitoimitalon yhteyteen tai lähialueelle. Rakentamispaikka

päätetään erikseen suunnittelun edetessä.

Yhtenäiskoulun/monitoimitalon, uimahallin ja monitoimihallin rakentaminen toteutetaan elinkaarimallin mukaisesti.

 

Kustannuksista ei päätetty, mutta esittelytekstistä voidaan ajatella, että kaupunginvaltuusto varautui seuraaviin kustannuksiin:

yht. 34.051.000 € eli monitoimihallin kanssa 39.200.000 €.

 

12.6.2018

Kaupunginvaltuusto päättää, että

- pääkirjasto säilyy nykyisellä paikalla

- pääkirjasto peruskorjataan kirjaston tulevaisuuden tarpeita vastaavaksi

- uuteen sivistys- ja hyvinvointikeskukseen suunnitellaan ja rakennetaan digitaalinen omatoimikirjasto.

 

29.10.2018

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että sivistys- ja hyvinvointikeskuksen yhteyteen rakennetaan päiväkotiyksikkö.

 

10.12.2018

Talousarviossa kaupunginvaltuusto päätti varata taloussuunnitelmaan 2019-2020 uimahallin- ja liikuntatilojen rakentamiseen 20 300 000€ ja oppimistilojen, päiväkodin ym. tiloihin 25 400 000€ eli yhteensä 45,7 milj.€.

 

28.01.2019

Kaupunginvaltuusto päättää, että Uudenkaupungin sivistys- ja hyvinvointikeskukseen rakennetaan viiden kotialueen päiväkoti, jonka suunnitteluperuste on 87 paikkaa. Suunnittelussa otetaan huomioon varaus päiväkotitilojen laajentamiseen tarvittaessa.

 

28.01.2019

Kaupunginvaltuusto päättää, että käynnistetään Uudenkaupungin sivistys- ja hyvinvointikeskuksen monitoimijatilahankkeen kilpailutus neuvottelumenettelynä. Rahoituksesta päätetään myöhemmin erikseen.

 

Yhteenveto

Aloite: Onko hanke U:gin taloudelliselle kantokyvylle liian suuri riski, tulisiko hanketta arvioida nykytilanteessa uudelleen ja harkita esim. eri rakennuskohteiden aikatauluttamista?

 

Taloudelliset ja hankkeen pohjana käytetyt väestöennusteet eivät ole olennaisesti muuttuneet.

 

Kilpailullinen neuvottelumenettely on valtuuston päätöksellä käynnistetty. Rakennusliikkeet ovat sijoittaneet rahaa suunnitteluun ja muuhun selvitystyöhön. Kaupungin yhteistyö kahden rakennusliikkeen kanssa on edennyt loppusuoralle. Tarjouspyynnöt urakaksi ovat lähdössä vuoden loppuun mennessä. Hankkeen keskeyttäminen tässä vaiheessa ei ole perusteltua. Yksittäisen rakennuksen esim. Viikaisten koulun kohtalon irrottaminen kokonaisuudesta on tässä vaiheessa mahdotonta.

 

Tarjoukset saadaan keväällä 2020. Tämän jälkeen valitaan urakoitsija ja palveluntuottaja. Tässä vaiheessa valtuusto voi harkita hanketta uudelleen, mikäli hankkeen kustannukset ovat liian suuret.

 

Lisätietoja Kaupunginjohtaja Atso Vainio, puh. 040 567 5047, Talousjohtaja Anne Takala, puh. 0500 757 657,

Tekninen johtaja Jari Nikkari, puh. 050 430 7001,

Kaupunginarkkitehti Leena Arvela-Hellén, puh. 050 074 3087,

Pedagog. erityisasiantuntija Inkeri Parviainen, puh. 050 568 6231,

Projektipäällikkö Marko Kivistö, puh. 041 435 9852

 

Kaupunginjohtajan ehdotus:

 

Kaupunginhallitus merkitsee edellä olevan selvityksen tiedoksi, antaa sen edelleen tiedoksi kaupunginvaltuustolle vastauksena aloitteeseen sekä esittää, että aloite merkitään käsitellyksi.