Alla Kunnallisliiton tulkinta voidaanko  ltk:ssa ottaa listan ulkopuolelta asia käsittelyyn.

Voiko toimielimen kokouksessa käsitellä asiaa, jota ei ole mainittu kokouskutsussa?

Kyllä voi, tietyin edellytyksin.
 
Valmistellun, mutta kokouskutsussa mainitsemattoman asian valtuusto voi ottaa käsiteltäväkseen ja ratkaistavakseen yksinkertaisella enemmistöllä. Edellytyksenä on asian kiireellisyys, joka yleensä tarkoittaa, ettei asiaa enää seuraavassa kokouksessa ehditä käsitellä tai että käsittelyn siirtäminen joka tapauksessa aiheuttaisi kunnalle merkittävää oikeudellista, taloudellista tai muuta haittaa. Käsiteltäväksi ottamisesta tehdään erillinen päätös.

Jos valtuustoasiaa ei ole ollenkaan valmisteltu, valtuuston on oltava yksimielinen sen käsiteltäväksi ottamisesta ja asian tulee olla kiireellinen.

Muiden toimielinten kohdalla ei ole yhtä tiukkaa sääntelyä. Kuntaliiton hallintosäännön mallin mukaan toimielin voi päättää ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Valmistelusta ei määrätä mitään. Käytännössä kunnanhallitus ja lautakunnat ja muut toimielimet voivat siis ottaa käsiteltäväkseen ns. ylimääräisiä asioita esittelijän tai toimielimen jäsenen tekemästä ehdotuksesta. Jolleivät toimielimen jäsenet ole käsiteltäväksi ottamisesta yksimielisiä, siitä äänestetään ja enemmistöpäätöksellä ratkaistaan se, otetaanko asia käsiteltäväksi vai ei.