Alku byrokratiassa ei näytä kummempaa olevan. Sitten päästäänkin ESH:n ja tk:n vuodeosastojen yhdistämiseen. Listalla ei ole uutta. Raportit annetaan kokouksessa. Seuraavaksi on Kinnalan ranta-asemakaava. Asiassa on ollut pitkään erimielisyyttä eikä vieläkään valittaja ole saanut näkemystään eteenpäin.

Sitten on vuorossa tuulivoimakaava. Lausuntoa on pyydettu ELY-keskukselta, Kuntaliitolta ja Varsinais-Suomen liitolta. Kaikissa todetaan 2 km:n etäisyyden olevan lainvastainen ja esitys onkin, että valmistelua jatketaan saatujen lausuntojen pohjalta.

Kuntaliitto toteaa lausunnossaan, että ehdotettu kaavamääräys ei
ole mahdollinen lain vastaisena. Perustuslaki edellyttää, että
velvollisuudesta hakea lupaa ja sen saamisen perusteista on
säädetty laissa. Kaavalla ja sen määräyksillä kunnallisena
päätöksenä ei voida luoda uutta lupajärjestelmää eikä määrätä
uusista luvan myöntämisedellytyksistä.
 
Sitten joukkoliikenteestä Uki-Laitila. Vuorot kilpailutetaan. Seuraavaksi liittyminen KL- Kuntahankintaan elintarvikkeiden osalta. Loput asiat onkin sitten taloutta. Alkuvuoden talouden toteutuma, ensi vuoden talousarvio asetelma ja ylläpitovuokrien tarkistus vuodelle 2016.