Soten tavoitteet ovat tasa-arvoiset ja laadukkaat palvelut koko maassa, vahvistaa peruspalveluja ja kustannus tehokkuus.Toteuttamiskeinoina mahdollisimman laajat yksiköt, kansallinen ohjaus ja asiakkaiden ja henkilöstön osallistaminen, Keskeiset asiat ovat järjestämis- ja tuottamisvastuut.

Järjestämisvastuu on viidellä sote-alueella. Toteuttamisesta tehdään joka neljäs vuosi järjestämispäätös. Päätöstä on seurattava ja tarvittaessa muutettava. Järjestämispäätöksessä mm. määritellään tuottamisvastuussa olevat kunnat ja kuntayhtymät sekä niiden tehtävät, rahoituksen ja voimien kohdentaminen, periaatteet ostpopalveluille, laatutaso ja tuotettavat palvelut.

Palvelujen tuottamisesta vastaavat kunnat ja kuntayhtymät. Tuottajia ei ole vielä määritelty.Sotealue voi myös keskitetysti tuottaa palveluja. Tosin vain silloin, jos muulla tavalla on mahdotonta.

Jokainen kunta kuuluu johonkin sote-alueeseen. Nykyisten esh:en tehtävät purkaantuvat. Ne voivat jäädä kyllä olemaan esim. omaisuudenhoito ky:nä.Kunnat sopivat mitä nykyiselle omaisuudelle tehdään. Lain tullessa voimaan kuntien ja kuntayhtymien sopimukset jäävät voimaan ja siirtyvät sote-alueen vastuulle. Lain voimaantulon jälkeen tehdyt sopimukset jäävät tekijän vastuulle.

Henkilöstö siirtyy vanhoina työntekijöinä, ilman 5 vuoden irtisanomissuojaa.

Valtion ohjausta vahvistetaan. Tulosohjaus sote-alueen ja palvelujen tuottajien välillä käydään vuosittain, järjesmispäätöksen perusteella. Sote-alue vastaa kehittämisestä.

Kunnat rahoittavat sote-alueen toiminnan asukasluvun mukaan. Maksua painotetaan ikärakenteen ja sairastavuuden mukaan. Myös valtionosuudet voidaan huomioida. Rahoituksesta neuvotellaan palvelujentuottajien kanssa ja määritellään lopullisesti järjestämispäätöksen yhteydessä.

Tähän suunnitelmaan on kunnilla lausua mielipiteensä 14.10. mennessä. Laki annetaan eduskunnalle marraskuussaja vahvistetaan alkuvuodesta, samoin voimaantulo. Uusi palvelurakenne aloittaa toiminnan 1.1.2017. Sote-alueet aloittavat 1.1.2016. Ilmoitus halukkuudesta toimia palvelujen tuottajana on ilmoitettava sote-alueelle viimeistään 1.2.2016. Sote-alueen 1. järjestämispäätös ja budjetti tehdään vuoden 2016 aikana. Tuottamisvastuussa olevat aloittavat toimintansa 1.1.2017.