Konsulttien esitys esitetään maanantaina valtuustolle. Odotan suurella mielenkiinnolla keskustelua.

Alla lyhyt luettelo esitetyistä toimenpiteistä

 

 Alustava toimenpiteiden aikataulutus

Nopeat toimen-piteet 30.6. 2011 mennessä
 
Leikkauspotilaiden ohjaaminen Vakka-Suomen sairaalaan koko piirin alueella ja jos se ei toteudu leikkaustoiminnan lopettaminen sairaalassa.
Vuodeostoskirurgian ja kirurgianosaston lopettaminen mikäli vuodeosastoleikkaustoin-taan ei tule potilaita Vakka-Suomen alueen ulkopuolelta. Kirurgian ja sisätautien osasto-jen yhdistäminen.
Sisätautien vuodeosaston sopeutus 15 -paikkaiseksi
Valvonta/seurantaoston käynnistäminen yhteispäivystyksen yhteyteen kustannusneut-raalisti yhteistyössä Uudenkaupungin kautta.
Poliklinikoiden toiminnan muutokset siten, että käyntimäärät laskevat ja resurssit voi-daan sopeuttaa.
Raportissa esitettyjen pienten poliklinikoiden lopettaminen Vakka-Suomen sairaalassa
Uudenkaupungin lääkäritilanteen korjaaminen yhdellä lääkärillä ja toimintamallin muut-taminen siten, että ajanvaraustoiminnan piirissä toteutuu 1-3 päivän sisällä lääkärin vastaanottoa tarvitsevien potilaiden kiireellinen hoito.
Uudenkaupungin akuuttihoidon paikkojen varmistaminen vähintään tasolle 1,7 % vuotta täyttäneiden määrästä siten että vuodeosastolta jatkohoito toteutuu nopeasti.
Päivystysleikkaustoiminnan lopettaminen jo 1.1.2011.
Päätökset Vakka- Suomen sote-yhteistoiminnasta kattaen kakki sosiaali- ja terveyspalve-lut siten, että toiminta voi käynnistyä 2012.
 
Keskipitkän aika-välin toimenpi-teet 31.12.2011
 
Psykiatrian tässä selvityksessä esitettyjen toimenpiteiden toteutuksen suunnittelu
Uudenkaupungin terveysaseman hoitohenkilökuntarakenteen tekeminen sairaanhoitaja painotteisemmaksi ja omalääkäri -omahoitajamallin terävöittäminen
Järjestettävä perusterveydenhuoltoa tukeva nopea erikoislääkärikonsultaatio tilanteissa, joissa omalääkäri voi jatkaa hoitoa konsultaation jälkeen.
Lastentautien poliklinikan ja kuntien terveyskeskusten neuvolatoiminnan ja lasten saira-uksien hoidon ja lasten päivystyksen yhteistyön kehittäminen
Uudessakaupungissa on tehtävä akuutti- ja kuntoutus ja lyhytaikaispaikkojen kehittämis-suunnitelma vuoteen 2020
Sairaankuljetuksen uudelleen järjestelyn suunnittelu Vakka-Suomen alueella
 
Pitkän aikavälin toimenpiteet
 
Psykiatrian tässä selvityksessä esitettyjen toimenpiteiden toteutus
Kotisairaalatoiminnan kehitetään selvityksessä esitetyllä tavalla
Sairaalatoiminnan mahdollinen siirto sote-alueelle mikäli kirurgia loppuu sairaalassa