Ltk:t eivät ole kokoustaneet eikä viranhaltijoiden päätöksissäkään näytä mitään erikoista olevan. Sote-uudistuksen on päätetty olevan joka kerta listalla. Tuskin mitään keskusteltavaa ilmenee. Valtuuston päätösten laillisuuskin hyväksyttäneen.

ELY-keskuksen kanssa tehty sopimus on uudelleen esillä samalla päätösesityksellä. Outoa mamuihin kohdistuva vihamielisyys. Oleskeluluvan saanut on Suomen perustuslain alainen ja siten oikeutettu asumaan missä tahansa Suomessa. Kuntaan johon asettuu tulee kotouttamisvelvoitteen alaiseksi ja niistä on kustannuksia. Sopimus takaisi valtiontuen mikäli tänne joku mamu eksyisi.

Työterveyden yhtiöittäminen on taas esillä. Ei nytkään vielä mitään esitetå. Lakkautetut liitännäisalueet on liitetty maantielain mukaisesti siihen kiinteistöön, josta ne on otettu tietarkoituksiin. Kokouspäivänä 1.9.2015 lopetettu maantietoimitus on merkitty kiinteistörekisteriin 3.9.2015, ennen valitusajan päättymistä, koska läsnä olleet asianosaiset ovat hyväksyneet toimituksen ja siinä tehdyt ratkaisut.

Lyökin luotsiaseman liikennöinti tilanne on päätettävänä. Alla listalla olevaa selitystä asiassa.

Maantielain mukaan liitännäisalueen lakkauttamisesta päättää tienpitoviranomainen (ELY-keskus) todettuaan, ettei aluetta enää tarvita tienpitoon. Maantielain 55 §:n mukaan maantietoimituksen asianosainen on toimituksen hakija ja muu henkilö, jonka oikeutta tai etua toimitus koskee. Kaupunki ei omista maata Lyökin alueelta.

Kiinteistöt, joille on kuljettu lakkautettujen liitännäisalueiden kautta, voivat itse tehdä yksityistielain mukaisen hakemuksen tieoikeuden perustamisesta. Kaupungin tiedon mukaan tällainen hakemus on jo tehty maanmittauslaitokselle ainakin yhden kiinteistön toimesta.

Lakkautetut liitännäisalueet on liitetty maantielain mukaisesti siihen kiinteistöön, josta ne on otettu tietarkoituksiin. Kokouspäivänä 1.9.2015 lopetettu maantietoimitus on merkitty kiinteistörekisteriin 3.9.2015, ennen valitusajan päättymistä, koska läsnä olleet asianosaiset ovat hyväksyneet toimituksen ja siinä tehdyt ratkaisut.

Päätösesityksenä on ettei ainakaan toistaiseksi kaupunki anna lausuntoa eikä ota hoitaakseen muutoksenhakua.

Oinassaaresta myytäneen 500m2. Osavuosi katsauksessa näkyy edelleen edettävän suunnilleen talousarvion mukaan.

Lisäasia;

Kaupunginhallitus päätti 25.4.2016 § 157 asemakaavan muuttamisesta Santtion 11, kortteli 32 ja puisto/lähivirkistysalueella sekä alueen varaamisesta ja vuokraamisesta Suomen Hoivatilat Oy:lle.

Kortteli 32 oli ennestään varattu kaupunginhallituksen päätöksellä 16.6.2015 § 264 Suomen Lähikauppa Oy:lle kahden vuoden ajaksi siten, että suunnittelun tarkentuessa asemakaavaa muutetaan vastaamaan tulevaa käyttötarkoitusta ja luovutettavan tontin koko määritellään suunnitelmien hyväksymisen ja asemakaavan muutoksen jälkeen.

Suomen Lähikauppa on jättänyt 17.5.2016 oikaisuvaatimuksen koskien kaupunginhallituksen päätöstä 25.4.2016 § 157. Suomen Lähikauppa Oy vaatii, että kaupunginhallituksen päätös 25.4.2016 § 157 kumotaan siltä osin kuin päätös koskee Lähikaupan suunnitteluvarauksen purkamista ja alueen varaamista ja vuokraamista Suomen Hoivatilat Oy:lle/perustettavalle kiinteistöosakeyhtiölle. Hakija ei vaadi oikaisua päätökseen siltä osin kuin päätös koskee asemakaavan muuttamista.

Kaupunginhallitus on perustanut päätöksensä hankkeesta laadittuihin alustaviin suunnitelmiin. Suomen Lähikaupan edustaja on ollut läsnä hanketta koskevissa neuvotteluissa, joiden lopputuloksena on saatu rakennusten ja tonttien

Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä oikaisuvaatimuksen. Kaupunginhallituksen päätös 25.4.2016 § 157 kumotaan siltä osin kuin päätös koskee Lähikaupan suunnitteluvarauksen purkamista ja alueen varaamista ja vuokraamista Suomen Hoivatilat Oy:lle/perustettavalle kiinteistöosakeyhtiölle. Kaupunginhallitus päättää, että suunnitteluvaraus alueeseen on Suomen Lähikauppa Oy:llä 16.6.2017 saakka kaupunginhallituksen päätöksessä 16.6.2015 § 264 todetuin ehdoin.