Yhteenveto suosituksista

 

Suositukset perustuvat analyysissa esiin tulleisiin löydöksiin, jotka ovat kerrottu edellä yh-teenvetona ja tarkemmin liiteaineistossa. Suosituksissa on otettu huomioon hyvät käytän-nöt, joilla kunnat ovat pystyneet tehostamaan toimintaa sekä valtakunnalliset suositukset jos niitä on ollut käytettävissä.
Uudenkaupungin tehtävät erikoissairaanhoidon ja palvelujen optimoimiseksi
 
Erikoissairaanhoidon avopalvelujen käytön optimoimiseksi Uudenkaupungin on tehtävä seuraavat toimenpiteet tai seuraavien edellytysten on täytyttävä:
 
Vastaanottopalveluissa on :
- varmistettava, että omahoitaja - omalääkärimalli ja/tai väestövastuinen toimintamal-li toimivat kunnissa koskien koko yhteistoiminta-aluetta. Tämä tarkoittaa 1-2 lääkä-rinviran lisäämistä ja muun henkilökunnan virkarakenteen muuttamista sairaanhoita-japainotteisemmaksi
- varmistettava, että terveysasemalle saa yhteyden välittömästi vähintään hoitotakuu-lain mukaisesti. Lain mukaan terveyskeskuksen tulee järjestää toimintansa siten, et-tä potilas voi saada arkipäivisin virka-aikana välittömästi yhteyden terveyskeskuk-seen. Tämä vaatii myös edellä olevan hoitohenkilökunnan virkarakenteen muutta-mista.
- varmistettava, että ei -kiireellisen hoidon tarpeessa olevan potilaan hoidossa tervey-denhuollon ammattihenkilö tekee hoidon tarpeen arvioinnin viimeistään kolmantena arkipäivänä siitä, kun potilas ottaa yhteyden terveyskeskukseen, jollei arviota ole voi-tu tehdä aikaisemmin ensimmäisen yhteydenoton aikana
- järjestettävä tarkoituksenmukaisesti ajanvaraustoiminnan piirissä 1-3 päivän sisällä lääkärin vastaanottoa tarvitsevien potilaiden kiireellinen hoito
- varmistettava, että terveyskeskustasoisten päivystyskäyntien ja päivystyksessä mui-den käyntien osuus yhteispäivystyksessä on alle 25 % kaikista terveyskeskuskäyn-neistä (sisältää siis yhteispäivystyksessä käynnit)
- varmistettava, että terveyskeskuslääkäreiden erikoistuminen eri potilasryhmiin ei ai-heuta näiden ryhmien ulkopuolisten potilaiden palveluiden saatavuuden heikenty-mistä
- järjestettävä perusterveydenhuoltoa tukeva nopea erikoislääkärikonsultaatio tilan-teissa, joissa omalääkäri voi jatkaa hoitoa konsultaation jälkeen. Konsultaation jäl-keen potilas ei saa jäädä erikoissairaanhoitoon elleivät tutkimus ja hoito niin vaadi. Toimintamalli on hiottava Vakka-Suomen sairaalan kanssa.
- tehtävä lastentautien ja neuvolatoiminnan osalta yhteistoiminta-alueella uudenlai-nen toimintamalli lastenpoliklinikan kanssa, jolloin tavoitteena on lisätä osaamista
13
perusterveydenhuollossa ja sosiaalipalveluissa ja jalkauttaa lastenpoliklinikan toimin-taa.
 
Hoito- ja hoivapalveluissa
- kuntien on koko yhteistoiminta-alueella pidettävä tehostetun palveluasumisen ja pitkäaikaislaitoshoidon peittävyys yhteensä vähintään tasolla 8- 9 % 75 vuotta täyt-täneiden määrästä.
- Uudenkaupungin akuutti-, kuntoutus ja lyhytaikaispaikkoja on oltava vähintään 2,0 % yli 75 -vuotta täyttäneille ja nykyinen määrä alle 75 -vuotiaille. Tämä tarkoittaa akuuttihoidon tehostaminen 6 paikalla välittömästi ja varautuminen n 20 lisäpaik-kaan vuoteen 2020 mennessä
- Uudessakaupungissa on tehtävä akuutti- ja kuntoutus ja lyhytaikaispaikkojen kehit-tämissuunnitelma vuoteen 2020, koska pelkästään Uudenkaupungin näiden palvelu-jen tarve kasvaa vuoteen 2020 yhteensä 25 paikkaa. Sen lisäksi koko yhteistoiminta-alueen terveyskeskustasoinen akuuttihoito tulee medisiinisistä syistä keskittää yh-teen paikkaan. Suunnittelussa on huomioitava psykiatrisen ja somaattisen sairaalan mahdollisesti vapautuvat tilat.
- akuuttiosaston henkilökunnan osaamistason on oltava kunnossa.
- yhteispäivystyksen yhteyteen on perustettava toimiva valvonta/ seurantayksikkö, 6 paikkaa, joka toimii puskurina akuuteissa tilanteissa erikoissairaanhoitoon ottamises-sa. Tämä yksikkö voi korvata nykyisen akuuttihoidon lisäystarpeen. Yksiköstä voidaan kotiuttaa ilman osastolle ottoa (paikkalaskelmamalli liiteaineistossa)
- kotisairaalatoimintaa kehitetään, niin että Uudessakaupungissa ja yhteistoiminta-alueella toimii erikoissairaanhoidon syöpäpoliklinikan kanssa yhteistyössä kotisairaa-la, jonka tehtävänä on kotisairaalatoiminnan lisäksi mm vanhusten akuuttisairauksi-en ”ensihoito”.
 
Mielenterveyspalveluissa
- Vanhuspsykiatrinen hoito jalkautetaan yhteistyössä erikoissairaanhoidon kanssa si-ten, että potilasta ei enää siirretä vanhuspsykiatrian osastolle vaan konsultaatio tuo-daan vanhuksen luokse. Tarvittaessa yhteistoiminta-alueella on oma pieni kuntou-tusyksikkö levottomille vanhuspotilaille. Vanhuspsykiatrinen osasto lopetetaan eri-koissairaanhoidossa.
- Mielenterveyspotilaiden avokuntoutusta kehitetään niin, että yhteistoiminta-alueella on kotihoitotiimi sekä avohoidon konsultaatiomalli erikoissairaanhoidon kanssa. Kuntoutusosasto lopetetaan erikoissairaanhoidossa.
- Mielenterveyspotilaiden palveluasuminen toteutetaan moniportaisena kuntouttava-na toimintana, jossa ei tapahdu potilaan juuttumista tiettyyn palvelutasoon.
 
14Erikoissairaanhoidon muutostarpeet
Vakka-Suomen palvelut optimaalisen ja alueen väestön palvelutarvetta vastaavan resursoin-nin näkökulmasta voidaan jakaa tämän selvityksen pohjalta toiminnoittain/erikoisaloittain neljään kategoriaan:
1. Palvelu, jota tulee jatkaa lähipalveluna. Palvelu on mahdollista saada optimaaliseksi ilman Vakka-Suomen alueen ulkopuolisille kunnille myyntiäkin. Resurssit tulee kuitenkin optimoi-da tarvetta vastaavaksi ja palveluvääristymät korjata. Palvelu kohdistuu jatkossa pääosin vain Vakka-Suomen alueelle. Muutostarpeita / palveluja ovat:
- Sisätaudit vuodeosasto sopeutetaan n 15-paikkaiseksi yksiköksi
- Päivystyksen yhteyteen yhteistyössä kunnan kanssa perustetaan kuusipaikkainen valvonta/seurantayksikkö
- Sisätautien poliklinikkatoimintaa kehitetään ja toimintamallit hiotaan edellä kuvatul-la tavalla niin, että käyntimäärät putoavat noin 30 %
- Dialyysiyksikkö säilyy lähiyksikkönä ja MediRauman kanssa jatketaan mahdollista yh-teistyömallin hiomista. Yhteistyöstä MediRauman kanssa realistisia merkityksellisiä asiakasvolyymeja voisi tulla ainoastaan dialyysiyksikköön
- Satelliittiyksikköinä (yksikkö, jonka lääkäripalvelut tulevat TYKS: sta) jatkavat konser-vatiivilla puolella neurologian poliklinikka ja kardiologinen yksikkö. Neurologian käyn-tien määrä voidaan vähentää 30 % toimintamalleja hiomalla edellä kuvatulla tavalla.
- Syöpätautien poliklinikka yhdistyy kotisairaala-malliin. Kotisairaala ottaa omalta osal-taan vastuun myös vanhusten päivystysongelmien hoidosta.
- Lastentautien poliklinikka, joka kehittää yhteistyötä kuntien terveyskeskusten neuvo-latoiminnan ja lasten sairauksien hoidon ja lasten päivystyksen kanssa. Käytännössä tämä tapahtuu niin, että osa Uudenkaupungin ja yhteistoiminta alueen perustervey-denhuollon palveluista nivotaan poliklinikan toimintaan. Lastentautien poliklinikan käyntimääriä voidaan vähentää 30 %, mutta toisaalta lasten ja nuorten ikärajan noustessa 17-18-vuoteen tarve lisääntyy.
- Äitiys ja naistentautien poliklinikka sekä korva- ja silmä poliklinikka jäävät nykyisel-leen
- Gastroenterologinen yksikkö jatkaa nykyisellään
- Yhteispäivystys toteutuu joka tapauksessa riippumatta mitä toimintoja sairaalaan jää
- Aikuispsykiatrian poliklinikka ja avokuntoutusyksikkö jatkaa nykyisellään.
- Vanhuspsykiatrinen konsultatiivinen toiminta kehittyy
- Lastenpsykiatrian