Ekana varsinaisena asiana on viimeksi siirretty Veneveistämön kaavoituksen jatkaminen. Munaistenmetsän alueelle sijoitettava materiaalinkäsittelykeskusten YVA:sta annetaan ELY-keskukselle lausunto. Hanttiin ei esitetä laitettavan.

Kunnan asukkaan aloitteesta annetaan lausunto ja esitetään valtuustolle, että se päättää aloitteen tulleen käsitellyksi. Sitten pari eroa luottamustehtävistä. Kj. anoo 2:ksi viikoksi virkavapautta, samaksi ajaksi kuin virastotalon lomautukset ovat. Hieno temppu. Hallitus päätti lomauttaa koko kaupunginhenkilöstön. Hallitus ei voi lomauttaa kj:tä. Hallituksen enemmistö ei suostunut viemään lomautusta valtuustoon joka yksin voi lomauttaa kj:n. Kj hoitaa asian pyytämällä virkavapautta.

Lausunto annetaan ELY-keskukselle TE-toimistojen toimipaikkojen sijainnista.Sitten merkitään tiedoksi tilintarkastusmuistio ja tilinpäätöksen tarkastuksesta viime vuodelta. Huomautukset otetaan huomioon seurraavassa tilinpäätöksessä.

Talouden ja tavoitteiden toteutuminen on valmistunut 8:lta kuukaudelta. Näiden pohjalta esitetään valtuustolle talousarviomuutoksia. Verotulot ovat ylittymässä puoli milliä ja valtionosuudet ovat 0,4 milj/€ pienemmät, joten tältä osin ollaan hyvin talousarviossa. Liikelaitokset ovat menestyneet hyvin.

Hallinto- ja kehittämiskeskus on kiinni toteutuvatko budjetoidut myyntitulot. Erikoissairaanhoidon menot ovat nousemassa 1,8 milj)€ yli budjetin. Kokonaisuudessaan sote on ylittymässä 2,5 milliä. Sivistyspalvelu on budjetissa. Mielenkiintoista miten ylitys katetaan.